CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

                                                 K 2.11.2020

 

VIDIEK, n. o., sa od svojho vzniku venuje spracovaniu a manažovaniu projektov z rôznych oblastí, či už financovaných z fondov EÚ, grantov alebo dotácií z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstiev SR alebo z rozpočtu PSK. Postupne sme rozšírili pole našej pôsobnosti spracovanie PHRSR podľa novej metodiky tvorby a implementácie, aktualizáciu predchádzajúceho PHRSR a vyhodnotenie PHSR.

Výhodnou ponukou pre investorov stavieb je zabezpečovanie administratívnych záležitostí súvisiacich s výstavbou a to prípravnými prácami ako sú napr. žiadosti na Stavebné úrady. Pre začínajúcich podnikateľov spracujeme žiadosti o príspevok na samozamestnanie a spracovanie žiadostí a podpornú dokumentáciu na Živnostenský úrad. Cieľovú skupinu žiadateľov tvorí verejný sektor – samosprávy (mestá a obce), podnikateľský sektor (malí a strední podnikatelia, družstvá, SHR) a neziskové organizácie. Našim cieľom je vytvorenie komplexnej ponuky služieb v týchto oblastiach:

 

1.Spracovanie Plánov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na programovacie obdobie 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030

 

Spracovanie PHRSR vychádza z „Metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov  programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja

 

Obsah PHRSR v zmysle Metodiky…podľa jednotlivých fáz a krokov.

 

Úvod: Nové prístupy a legislatívne pozadie tvorby PHRSR

Cieľ spracovania metodiky

Proces spracovania PHRSR

 

  1. Základné východiská efektívnosti spracovania PHRSR

 

  1. Fázy a kroky procesu tvorby PHRSR

 

Fáza 1. –  Identifikácia potreby a impulzov vypracovania PHTSR a rozhodnutie o začatí prípravných prác. Rozhodnutie o začatí prípravných prác, poverenie koordinátora prípravných prác

 

Fáza 2.- Prípravné práce, spracovanie a schválenie vstupnej správy. Schválenie vstupnej správy – rozhodnutie o aktualizácii , resp. spracovaní nového PHRSR.

 

Fáza 3. – Inventarizačná, analytická a prognostická fáza tvorby PHRSR. Analýza dobrej praxe.

 

Fáza 4. – Stanovenie strategického smerovania, priorít a strategických cieľov PHRSR. Nastavenie sústavy ukazovateľov a ich cieľových hodnôt.

 

Fáza 5 – Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, postupu a nástrojov na naplnenie vízie, hlavného cieľa, priorít a systému cieľov. Spracovanie prehľadného opisu cieľov a nástrojov PHRSR.

 

Fáza 6. – Nastavenie implementácie, financovania, monitorovania a vyhodnocovania PHRSR.

Návrh odporúčaní a požiadaviek vyplývajúcich zo spracovania PHRSR.

 

Fáza 7. – Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR. Záverečná správa

 

Cena za komplexné spracovanie PHRSR sa vypočítava do 300 obyvateľov koeficientom 1.

Cena za komplexné spracovanie PHRSR od 301 – 1 300 obyvateľov koeficientom 0,8.

Cena za spracovanie nad 1 301 obyvateľov – dohodou.

 

Počet obyvateľov sa počíta k 31.12.2019

Cena za aktualizáciu PHRSR dohodou podľa kvality a rozsahu predchádzajúceho PHRS dohodou.

Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ……………. na obdobie 2014-2020, vypracovaním dôvodovej správy, ad hoc vyhodnotenia plnenia PHRSR a uznesenia zastupiteľstva

Cena:

 Obce do 300 obyvateľov                                               50,00 € 

 Obce nad 300 obyvateľov                                            100,00 €

 Mesto                                                                                   130,00 €

 

2.Cenník ďalších služieb:

 

Spracovanie jednoduchých žiadostí na dotácie z Úradu vlády SR, PSK, Environmentálneho fondu:

Obce do 400 obyv. Obce nad 400 obyv. Podnikateľský sektor Neziskový sektor
200,00 € 300,00 € 350,00 € 100,00 €

 

Spracovanie žiadostí o vytvorenie pracovného miesta z OP Ľudské zdroje:

Obce do 400 obyv. Obce nad 400 obyv. Podnikateľský sektor Neziskový sektor
100,00 € 150,00 € 150,00 € 50,00 €

 

Spracovanie žiadostí o príspevok na chránené pracovisko, resp. chránenú dielňu pre prijatie znevýhodneného uchádzača.

Obce do 400 obyv. Obce nad 400 obyv. Podnikateľský sektor Neziskový sektor
150,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 €

 

Spracovanie žiadostí o NFP vrátane spracovania príloh v rámci Európskych štrukturálnych investičných fondov: PRV a IROP na roky 2019 a 2020 do 100 tis. €:

Obce do 400 obyv. Obce nad 400 obyv. Podnikateľský sektor Neziskový sektor
         400,00 € 600,00 € 600,00 € 300,00 €

 

Kompletné spracovanie žiadostí o NFP vrátane VO a implementácie v rámci Európskych štrukturálnych investičných fondov: PRV a IROP na roky 2019 a 2020 do/ nad  100 tis. €:

Obce do 400 obyv. Obce nad 400 obyv. Podnikateľský sektor Neziskový sektor
1000,00 € 1300,00 € 1300,00 € 600,00 €

 

Spracovanie žiadostí o príspevok na samozamestnanie vrátane vypracovania podnikateľského zámeru: 200,00 € pre budúcich podnikateľov

Spracovanie verejného obstarávania s nízkou hodnotou zákazky:  150,00 €

Spracovanie prevádzkového poriadku pre ubytovávanie na súkromí: 100,00 €

 

3.Zabezpečovanie podpornej dokumentácie a žiadostí na Stavebné úrady:

 

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav pozemné stavby:        20,00 € – 30,00 €
Žiadosť na územné konanie                               pozemné stavby:        30,00 € – 100,00 €
Žiadosť na stavebné povolenie                           pozemné stavby:       30,00 € – 100,00 €
Žiadosť o výrub stromov                                     pozemné stavby:        20,00 €
Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu studňa s čerpadlom:                  30,00 €
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia pozemné stavby 50,00 €

 

 

 

 

 

Cenník platný od 2.11.2020

 

……………………………………………..

Ing. Ľubomír Filo, riaditeľ