2% pre neziskovú organizáciu VIDIEK

Ako poukázať 2% z vašich daní Vidiek, n.o.?

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní našej organizácii:

IČO:37886240
SID:-
Právna formanezisková organizácia
Názov:Vidiek, n.o.
Sídlo:Bardejovská 254, 08701 Giraltovce

Podľa § 50 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov majú možnosť mimovládne organizácie, ktoré sa zaregistrovali v Centrálnom registri prijímateľov, získať aj v tomto roku 2 % resp. 3 % z dane fyzických osôb, ak tieto odpracovali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej práce a 1 % resp. 2 % z dane právnických osôb, ak tieto darovali na verejnoprospešný účel minimálne 0,5 % z dane za rok 2021.


Postup pre zamestnancov
Postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% zo zaplatenej dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 2. Potom požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 3. Na základe tohto potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane, zaplatenú daň a viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v roku 2021 pre ľubovoľného prijímateľa/-ov dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, viete si vypočítať a následne nám poukázať 3% zo zaplatenej dane.
 4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou vypíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 5. V tomto Vyhlásení odporúčame označiť políčko Súhlasím zo zaslaním údajov. Váš príspevok bude lepšie kontrolovateľný.
 6. Do 30. 4. 2022 doručte tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, doručte aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.

ZHRNUTIE
Do 30. 4. 2022 doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska:

 1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 3. Ak ste poukázali 3% z dane, tak aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti

POZNÁMKY

 1. Do kolónky Rok (zdaňovacieho obdobia) sa píše 2021
 2. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 3. Môžete si vybrať len jedného prijímateľa 2% alebo 3% z Vašich daní. Sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov a nesmie byť nižšia ako 3€.
 4. Nezabudnite sa všade podpísať.
 5. Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má daňový úrad zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Ak máte i napriek tomu problémy s vypĺňaním daňového priznania za rok 2019 v rámci poukázania 2% alebo 3% z daní, neváhajte sa na nás obrátiť, alebo na daňový úrad.


Postup pre fyzické osoby, ktoré podávajú DP
Postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% zo zaplatenej dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Ak máte príjem zo zamestnania a podávate si daňové priznanie sami, požiadajte do 5. 2. 2022 svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za rok 2021.
 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP A), alebo ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP B).
 3. V rovnakom tlačive daňového priznania vypočítajte Vaše 2% zo zaplatenej dane. To je suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie.
 4. Ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v roku 2019 pre ľubovoľného prijímateľa/-ov dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, viete si vypočítať a následne nám poukázať 3% zo zaplatenej dane.
 5. Odporúčame označiť políčko Súhlasím zo zaslaním údajov. Váš príspevok bude lepšie kontrolovateľný.
 6. Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania. Ak ste nepožiadali o predĺženie lehoty, je to do 31.3. 2022 a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

ZHRNUTIE
Ak ste nepožiadali o predĺženie lehoty, tak do 31.3. 2022 doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska:

 1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP A alebo Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP B
 2. Ak ste poukázali 3% z dane, tak aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti

POZNÁMKY

 1. Do kolónky Rok (zdaňovacieho obdobia) sa píše 2021
 2. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 3. Môžete si vybrať len jedného prijímateľa 2% alebo 3% z Vašich daní. Sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov a nesmie byť nižšia ako 3€.
 4. Okrem daňového priznania, nepodávate žiadne iné tlačivo. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa.
 5. Nezabudnite sa všade podpísať.
 6. Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má daňový úrad zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Ak máte i napriek tomu problémy s vypĺňaním daňového priznania za rok 2019 v rámci poukázania 2% alebo 3% z daní, neváhajte sa na nás obrátiť, alebo na daňový úrad.


Postup pre právnické osoby

Postup krokov pre právnicé osoby:

 1. Vyplňte tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za obdobie 2021
 2. V rovnakom daňovom priznaní vypočítajte Vaše 1% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby. To sú sumy, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 1% alebo 2% (minimálne 8€/jeden prijímateľ).
 3. Odporúčame označiť políčko Súhlasím zo zaslaním údajov. Váš príspevok bude lepšie kontrolovateľný.
 4. Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
 5. Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 6. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a tam analogicky uveďte všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú v ich prospech chcete poukázať.
 7. Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania. Ak ste nepožiadali o predĺženie lehoty, je to do 31.3. 2022 a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

ZHRNUTIE
Zvyčajne do 31.3. 2022 doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

POZNÁMKY

 1. Do kolónky Rok (zdaňovacieho obdobia) sa píše 2021
 2. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 3. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 4. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% alebo 2% z dane žiadne iné tlačivo.
 5. Darované financie na verejnoprospešný účel nie je potrebné dokladovať v daňovom priznaní. Darovacie zmluvy a pod. sú potrebné iba pri potenciálnej kontrole.
 6. Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má daňový úrad zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Dôležité termíny

15. február 2022posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2021
31. marec 2022posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% (resp. 3%) z dane. Tento termín neplatí pre tých, ktorí požiadajú o predĺženie termínu na podanie DP
30. apríl 2022posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (resp. 3%) z dane na príslušný daňový úrad (spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmu)