Podpora zamestnania mladých ľudí v Giraltovciach a okolí

Prijímateľ:                                                Vidiek, n.o.
ITMS2014+:                                            312021D943
Dátum začiatku projektu:                         07/2017
Dátum ukončenia projektu:                      09/2018
Výška nenávratného finančného príspevku: 111 610,00 EUR

Cieľ projektu: 

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“

Prijímateľ:                                                Vidiek, n.o.
Dátum začiatku projektu:                         09/2018
Dátum ukončenia projektu:                      02/2019
Výška nenávratného finančného príspevku: 4 262,16 EUR

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci
národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 1

Prijímateľ:                                                Vidiek, n.o.
Dátum začiatku projektu:                         12/2019
Dátum ukončenia projektu:                      7/2021
Výška nenávratného finančného príspevku: 10 545,60 EUR

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“

Prijímateľ:                                                Vidiek, n.o.
Dátum začiatku projektu:                         01/2020
Dátum ukončenia projektu:                      09/2020
Výška nenávratného finančného príspevku: 3 823,98 EUR