Podpora zamestnania mladých ľudí v Giraltovciach a okolí

Prijímateľ:                                                Vidiek, n.o.
ITMS2014+:                                            312021D943
Dátum začiatku projektu:                         07/2017
Dátum ukončenia projektu:                      09/2018
Výška nenávratného finančného príspevku: 111 610,00 EUR

Cieľ projektu: 

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“

Prijímateľ:                                                Vidiek, n.o.
Dátum začiatku projektu:                         09/2018
Dátum ukončenia projektu:                      02/2019
Výška nenávratného finančného príspevku: 4 262,16 EUR