Ako hlasovať?

  • Hlasovať je možné formou oficiálneho hlasovacieho lístka, ktorý si môžete vyzdvihnúť u nás v TURISTICKOM CENTRE na Dukelskej 57/64
  • Prostredníctvom SMS na číslo 7773 vo formáte: STROM*XX*KONTAKTNE UDAJE, kde XX – je číslo stromu, za ktorý hlasujete, Cena SMS je max 0,20€ s DPH
  • alebo na stránke, kde stačí zadať Váš email :

https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka/finalisti/dub_letny_giraltovce

Hlasovať môžete až do 30.septembra!!!!!!!!!!!

 

Vidiek, n. o., je hybnou silou vidieka

Pred niekoľkými rokmi sme spolu s manželkou založili neziskovú organizáciu Vidiek. Vždy nám ležal na srdci rozvoj cestovného ruchu a zachovanie historických pamätihodností pre budúce generácie. Veď naša krajina oplýva nekonečným bohatstvom, ako prírodným, tak aj kultúrnym. Nie nadarmo ju Slovenská agentúra pre cestovný ruch prezentovala na veľtrhoch sloganom „Slovensko – Malá Veľká Krajina“.

Keďže sme obaja vyrastali na vidieku, veľmi nám záleží na tom, aby mladí ľudia viac neopúšťali svoje domovy a neodchádzali za prácou do miest len preto, že sa nevedia zamestnať na vidieku. Preto je jedným z našich cieľov zvyšovanie zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. Láska k prírode, najmä tej vidieckej, nedotknutej a snaha o rozvoj aj zabudnutých a nepoznaných kútov našej vlasti nás primäla k tomu, aby sme založili neziskovú organizáciu, ktorej poslaním je po malých kvapkách vytvárať opäť pramene života na vidieku, kde bude opäť šantenie detí s rodičmi pešo i na bicykloch v lone čarokrásnej prírody, niekde ešte i nedotknutej a kde človeka upúta všetko to, čo mu v meste chýba.

VIDIEK, n. o. sa svojimi aktivitami podieľa na rozvoji vidieckeho turizmu, na zachovaní kultúrnych tradícií a prírodného dedičstva s cieľom zvyšovania ekonomického a sociálneho rozvoja a zamestnanosti Horného Šariša.

Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú plniť naše sny!

Ing. Ľubomír Filo, riaditeľ

Vízia cestovného ruchu na Slovensku je formulovaná naozaj odvážne, pretože Slovensko bude podľa nej ,,krajina s vyspelým cestovným ruchom, ktorý bude medzinárodne konkurencie schopný, s rozvinutým destinačným manažmentom, kvalitne poskytovanými službami, s dostatočne vzdelaným a kvalifikovaným personálom v jasnej koexistencii s ochranou prírody, kultúrnymi hodnotami a zachovaním kultúrneho a prírodného dedičstva“. Na to, aby sa táto vízia o Slovensku, ako krajine s vyspelým cestovným ruchom naplnila, treba ciele koordinovane podporovať marketingovými činnosťami na všetkých úrovniach s využitím všetkých dostupných , moderných komunikačných a prezentačných technológií.

Nevyužitým veľkým potencionálom je horský, podhorský a nížinatý charakter územia priam predurčený na jeho efektívne využitie v nových trendoch, v dopyte po cestovnom ruchu a to je využívanie prírodného a kultúrno-historického bohatstva Slovenska. Vidiecky CR a agroturizmu je priamo spätý s prostredím najmä pre cieľové skupiny obyvateľov mestských a priemyselných aglomerácii. Pri jednom spoločnom sedení s manželkou a návštevou sme okrem iného hovorili aj  o problémoch vidieka, nato sa ma malý vnuk opýtal.

Dedko čo to je vidiek?

Je to krásna oblasť Slovenska, ktorá je teraz bolestne postihnutá, pretože z nej odchádzajú mladí ľudia, je to vyschýnajúci prameň života, kde som ja prežil najkrajšie roky.

A prečo sa volá Tvoja organizácia Vidiek?

Pretože mojím cieľom je po malých kvapkách vytvárať opäť pramene života na vidieku, kde opäť bude šantenie detí s rodičmi pešo i na bicykli v lone čarokrásnej prírody, niekde ešte  i nedotknutej a kde Ťa upúta všetko to čo Ti v meste chýba. VIDIEK, n. o., svojimi aktivitami sa podieľa na rozvoji vidieckeho turizmu, na zachovaní kultúrnych tradícii a prírodného dedičstva s cieľom zvyšovania ekonomického a sociálneho rozvoja a zamestnanosti Horného Šariša.

Články

SEN SA ZAČÍNA NAPĹŇAŤ – LEV ZAČÍNA OŽÍVAŤ

Atrakciami pre malých i veľkých, hviezdnymi umelcami, výborným pivom a jedlom bol nabitý  1.september pivovaru Šariš v Deň otvorených dverí. Nezisková organizácia VIDIEK bola pozvaná nielen na tuto skvelú akciu, ktorá sa konala už po 50-ty krát, a na prehliadku pivovaru či ochutnávky pivného moku, ale aj na odovzdanie finančnej podpory z grantového programu – Šariš ľuďom. V roku 2018 bol program orientovaný na projekty neziskových organizácii, ktoré prispievajú k revitalizácii turistických atraktivít, pamiatok a iných symbolov Prešovského kraja. Medzi siedmimi ocenenými bol i projekt „Prebudenie spiaceho leva“ z neziskovej organizácie VIDIEK, n.o. z Giraltoviec. Šek na realizáciu projektu vo výške 950 € prevzal na pódiu z rúk riaditeľa podniku Pivovar Šariš Ing. Ľubomír Filo, riaditeľ organizácie. Iste, na skutočnú obnovu a oživenie tejto NKP je to symbolická suma, ale i to pomôže postupne kamennú sochu leva oživovať. Na jej kompletnú revitalizáciu sa podujal akademický sochár Martin Kutný z Bardejova. Dať po sto rokoch do pôvodného stavu kamennú sochu leva je naozaj majstrovské dielo. Ako sám hovorí : „Keď opravujem pamiatky, cítim sa ako lovec pokladov.“ „Nuž, nech sa tento poklad nášho mesta, po reštaurovaní, osvetlení sochy a gréckokatolíckeho kostola a vytvorení oddychovej zóny s osadením lavičiek a informačnej tabule stane symbolom hrdosti obyvateľov mesta a blízkeho regiónu. Veď práve tu sa nachádza hranica stretu západnej a východnej kultúry.

Opýtali sme sa riaditeľa organizácie, ako to má v pláne všetko zrealizovať?  Som veľmi citlivý na všetky historické cennosti, ktoré tu máme. Preto som sa rozhodol, že napomôžem mestu oživiť NKP, ktoré v meste a regióne sa nachádzajú a to z jedného dôvodu. Južná časť okresu Svidník nemá také prírodné danosti a historické pamiatky ako tá severná. Ak sem chceme  dostať návštevníkov musíme zviditeľniť všetko cenné a zaujímavé, čim táto časť okresu oplýva. Spomínam si na roky štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Banskej Bystrici, keď pri jednej prednáške nestor CR na Slovensku povedal, že napr. postaviť v Giraltovciach hotel je z pohľadu atraktívnosti regiónu nevýhodné a z ekonomického hľadiska stratové. Pri stretnutí v Bardejovských kúpeľoch na kongrese UNESCO som sa s ním stretol a povedal som mu, že sa asi zmýlil, že hotel sa v roku 2017 stal víťazom súťaže medzi ubytovacími zariadeniami vo východoslovenskom kraji a jeho služby sú na vysokej úrovni i dnes. Dobre sa listuje v kronike hotela, keď čítate len pochvalné vyjadrenia. Čiže jedným slovom povedané, všetko má v rukách človek. Nuž teda priložme ruku k dielu. Dúfam, že sa podarí nájsť sponzorov a vhodné grantové schémy nato, aby všetko zabudnuté v meste a regióne ožilo. Nech sme v tomto silní ako lev a vytrvalí ako šesťstoročný dub nachádzajúci sa v blízkosti zatiaľ spiaceho leva.

Ing. Ľubomír Filo

Od júla 2017, nezisková organizácia VIDIEK realizovala projekt PODPORA  ZAMESTNANIA MLADÝCH  ĽUDÍ V GIRALTOVCIACH  A OKOLÍ na základe výzvy OPĽZ DOP 2016/2.1.1/02 .

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Na tento projekt bol od EŠIF získaný príspevok vo výške 104 956,97 EUR, čo predstavovalo 96,67% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.

Prijímateľ, teda v tomto prípade VIDIEK, n.o.  zabezpečil vlastné zdroje financovania vo výške  3,33% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu vo výške 3 615,46 EUR.

Tento projekt bol zameraný na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí v regióne. Jednalo sa konkrétne o NEET do 25 rokov – uchádzači o zamestnanie vedený v evidencií UPSVaR min. 3 mesiace a NEET do 29 rokov- uchádzači o zamestnanie vedený v evidencií UPSVaR min. 6 mesiacov / NEET – nezamestnaní nepokračujúci v procese vzdelávania, ani odbornej prípravy- čiže mladí ľudia, ktorí ani nepracujú ani neštudujú/.

V spolupráci s vysoko kvalifikovanými odborníkmi sa VIDIEK, n.o. snažil ukázať mladým ľuďom, ako využiť hodnoty nášho regiónu pre samozamestnanie.

Účastníci projektu získali počas trvania kurzu / 100 hodín počas 1mesiaca/  – potrebné teoretické /40hodín/ a praktické/40hodín/ vzdelanie. V oblasti: Práca s PC a tvorba webu a loga, bankovníctva, aplikácie právnych noriem, marketingu a marketingové aktivity v podnikateľskom zámere, podnikania  a personalistiky, finančníctva, vedenia účtovníctva, účtovné závierky, daňové zákony a vypracovanie podnikateľského plánu /20 hodín/. Každý účastník získal na záver potvrdenie o jeho absolvovaní od akreditovaného lektora.

Účastníkom skolenia ktorí mali záujem o podnikanie, VIDIEK, n.o pomohol s vybavovaním náležitostí na úradoch.

VIDIEK, n.o. zároveň sleduje podnikateľské aktivity účastníkov vzdelávania po dobu 6 mesiacov a bezplatne im poskytuje informácie o možnostiach výberu zamestnania.

Projekt prebudenia spiaceho leva

Na Slovensku by sme len ťažko hľadali mestá a obce, kde by sme nenarazili na kultúrne či náboženské pamiatky pripomínajúce historické udalosti spojené s prvou alebo druhou svetovou vojnou. V Giraltovciach sa na jednom mieste takýchto pripomienok stretlo hneď niekoľko. Preto vznikol projekt s cieľom zlepšiť umelo vytvorené podmienky pre rozvoj cestovného ruchu (CR).

Plastika leva je jediná pamiatka tohto druhu pripomínajúca udalosti I. svetovej vojny a gréckokatolícky kostol s kupolou poukazuje na fakt, že práve na tomto území dochádza k stretávaniu západnej a východnej kultúry. Blízky 600-ročný dub letný je druhým najstarším dubom na Slovensku. Revitalizácia tohto priestoru prispeje k zatraktívneniu mesta Giraltovce, čím sa vzniknú i vhodnejšie podmienky pre využívanie ubytovacích kapacít.

Prebudenie spiaceho leva

Ide o realistickú plastiku ležiaceho leva od akademického sochára Felixa Faragóa, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Bola odhalená 25. augusta 1918 na počesť padlých rakúsko-uhorských vojakov a bojov, ktoré sa na tomto území odohrávali v roku 1916. Na podstavci plastiky je nápis v maďarčine, ktorý v preklade znie: „Vo svetovej vojne za vlasť krv prelievali. Hrdinským synom za vyhnanie nepriateľských vojsk na znak vďaky postavilo obyvateľstvo okresu Giraltovce.“ Socha symbolicky otvára vstup do centra Giraltoviec. Nachádza sa pri medzinárodnej ceste E 371 na Duklu a do Poľska. Kvôli zviditeľneniu sochy a poskytnutiu širších informácií obyvateľom i návštevníkom mesta osadíme informačnú tabuľu s preloženým maďarským textom z podstavca sochy do slovenčiny, poľštiny a angličtiny, ako aj bližšie informácie o soche a úlohe Giraltoviec v I. svetovej vojne. Súčasťou projektu je i osvetlenie sochy a gréckokatolíckeho kostola so zrekonštruovanou vežou s medenou kupolou

Pre orientáciu k plastike na vhodnom mieste umiestnime aj dve smerovacie tabule.

Realizáciou projektu, osadením kupoly na kostole a v minulom roku dokončeného projektu Záchrana 600-ročného duba letného, ktorý sa nachádza necelých sto metrov od plastiky, blízko kultúrneho domu, vyvrcholí revitalizácia celej lokality. Spolu s Kultúrnym domom v Giraltovciach a bývalým kaštieľom tak vznikne turisticky zaujímavý atraktívny cieľový priestor pre návštevníkov mesta.

Uskutočnením projektu ožije dominanta Giraltoviec – návršie s gréckokatolíckym kostolom so zrekonštruovanou vežou s typickou cibuľovitou kupolou, sochou ležiaceho leva a neďalekým 600-ročným dubom. Situovanie týchto troch symbolov pri medzinárodnej komunikácii symbolizuje vďačnosť, silu a pevnosť miesta, kde sa stretáva západná a východná kultúra. Zviditeľnenie a „prebudenie“ spiaceho leva zároveň dáva silu a odhodlanie regiónu tak, aby sa oživil domácimi i zahraničnými návštevníkmi. A k tomu, aby bolo toto miesto viditeľné nielen cez deň, ale i v noci, prispeje nové osvetlenie.

ODKAZY