MENÍME SNY

NA SKUTOČNOSŤ

STAŇTE SA ČLENOM
Obec Dukovce Obec Želmanovce Obec Kuková Obec Lúčka Obec Kračúnovce Obec Železník Obec Mičakovce Obec Kobylnice Mesto Giraltovce Obec Lužany pri Topli Obec Kalnište Obec Brezov Obec Lascov Obec Valkovce Obec Matovce Obec Soboš Obec Fijaš Obec Radoma Obec Okrúhle Obec Štefurov Obec Marhaň

MAS TOPOĽA

Mikroregión MAS TOPOĽA sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska a pozostáva z 20 obcí a jedného mesta nachádzajúcich sa v južnej a juhozápadnej časti Nízkych Beskýd. Územie je pestré a členité vychádzajúce z nížinatých častí  do pahorkatín.

Geomorfologicky územie sa rozprestiera v malebnej zvlnenej krajine Nízkych Beskýd, ktoré sú krajinnou oblasťou subprovincie vonkajších východných Karpát (provincia Karpatskej podsústavy) a sú jeho najužšou a najnižšou časťou. Z východnej časti zasahuje do územia mikroregiónu zo severovýchodu Ondavská vrchovina, ktorej hlboké lesy zasahujú až na hrebeň Karpát. Krajinu pokrývajú dubové lesy, dubovo hrabové a vo vyšších častiach aj lesy bukové.

Územie tvorí mierne teplotné pásmo, ktorého klíma je zaradená do teplotne horského typu. Priemerné teploty v januári – 4 až – 5 stupňov celzia,  a v lete 18 – 19 stupňov celzia. Ročne priemerne spadne na území mikroregiónu na 1 m²  650 – 700 mm zrážok.

Najväčšou riekou je Topľa, ktorá odvádza prítoky zo severovýchodnej časti bardejovského okresu. Do rieky Topľa sa vlieva potok Radomka v obci Mičakovce, ktorá odvádza prítoky zo severnej časti územia mikroregiónu Topoľa. Z juhozápadnej a južnej časti územia odvádza všetky prítoky potok Topoľa, ktorého vody odvádza rieka  Topľa pri obci Železník. Tieto rieky vytvorili nížinatú oblasť mikroregiónu vhodnú na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Nad touto oblasťou sú vhodné podmienky pre chov hovädzieho dobytka a oviec.

AGROKOMPLEX 2018

V dňoch 16.- 19.8.2018 sa otvorili brány už 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018 tradične v Nitre v areáli národného výstaviska.

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Agentúra pre rozvoj vidieka mala expozície v pavilóne F. Veľká časť pavilónu bola venovaná aj expozíciám MAS – Miestnych akčných skupín z celého Slovenska. Okrem vlastnej expozície sa MAS mohli zapojiť do viacerých aktivít:

  • ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP
  • módna prehliadka ľudových krojov
  • vystúpenia ľudovoumeleckých súborov

Naša MAS TOPOĽA tieto možnosti využila a v tomto roku sa  tiež aktívne zapojila do viacerých aktivít.

Vyhlásenie 8. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP bolo pre nás inšpiráciou a výzvou. Na našu výzvu reagoval pán Ladislav Lukáč, známy fotograf z Giraltoviec a do súťaže sme zaslali fotografie do všetkých súťažných kategórií. Potom sme aktivizovali ľudí z územia MAS, aby sa zapojili do hlasovania. Vyhlásenie výsledkov 8. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP prebehlo tiež v rámci Agrokomplexu. Aj keď sa naše fotografie neumiestnili na popredných miestach, sme radi, že sme boli súčasťou tejto aktivity NSRV. Hodnotnou spomienkou bude plnofarebný katalóg všetkých súťažných fotografií.

Keďže sme chceli, aby územie našej MAS TOPOĽA v rámci vystúpení ľudovoumeleckých súborov niekto reprezentoval, oslovili sme viaceré subjekty. Nakoniec sa nám podarilo zladiť termín aj čas a zabezpečili sme skvelé vystúpenie ĽH ČAVARGOŠ. Chlapci doniesli do Nitry originálnu východniarsku zábavu a výborne reprezentovali  kultúry z územia MAS TOPOĽA.

Pre členov MAS TOPOĽA bola najzaujímavejšia exkurzia do Nitry a celodenná  osobná prehliadka Agrokomplexu. Uskutočnila sa v prvý otvárací deň, vo štvrtok 16.8.2018. Patrilo k tomu aj skoré vstávanie, aj dlhá cesta autobusom tam aj späť, aj horúčava, aj únava. Ale tento deň bol zážitkom pre všetkých. Svoje si tam našli nielen farmári, či výrobcovia lokálnych produktov, alebo chovatelia domácich zvierat, ale aj zástupcovia všetkých sektorov z územia. Rôznorodosť ponuky lokálnych výrobcov, ochutnávky noviniek na trhu, výstavné trhy, expozície v interiéri aj exteriéri areálu doslova vyrážali dych. Skonštatovali sme, že jeden deň je málo, aby si človek dôkladne prešiel rozsiahly areál výstaviska Agrokomplex. Máme teraz rok času  na to, aby sme dôkladne pripravili prezentáciu územia MAS TOPOĽA na Agrokomplexe v roku 2019.

Fotky z exkurzie si môžte pozrieť v našej galérií.

AKTUALITY

Nájdete tu všetko, čo je pre Vás dôležité.
Aktuality k programom, výzvam a ich priebehu.

OPII-2018/7/1-DOP – VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU – WIFI PRE TEBA

Vážená pani starostka,
Vážený pán starosta,

Dňa 30.7.2018 bola na web stránke Richarda Rašiho, podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu: www.vicepremier.gov.sk zverejnená výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zriadenie WiFi zón na verejných priestranstvách v obciach a mestách.

Prinášame Vám základné informácie o výzve:
výzva je otvorená
13.11.2018 – dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola
13.02.2019 – dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola
10 mil. € – celková alokácia na projekt
15.000 € – maximálna suma príspevku na jeden projekt
5% – spolufinancovanie projektu
predmet financovania projektu – technické vybavenie – nákup a inštalácia prístupových bodov – WiFi routre
– Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa podáva elektronicky cez systém ITMS alebo odoslaním elektronicky do schránky ÚPVII po prihlásení sa cez eID
– Žiadosť je elektronicky vyplnená a tiež sú pripravené súťažné podklady pre VO vrátane technických parametrov

Žiadatelia musia spĺňať nasledovné podmienky:
– v čase podávania ŽONFP musí byť už začaté VO
– musia byť vysporiadané majetkovoprávne vzťahy na tých objektoch, na ktorých budú umiestňovať prístupové body pre šírenie WiFi signálu – preukazuje sa LV alebo nájomnou zmluvou
– rýchlosť pripojenia na internet musí byť min. 30 MB/sekundu – platiť si ho musia obce
– udržateľnosť projektu je 5 rokov po ukončení realizácie projektu – čo znamená zabezpečenie prevádzky a servisu z vlastných finančných prostriedkov
Ak ste sa rozhodli, že sa Vaša obec zapojí do uvedeného projektu a budete potrebovať pomoc, obráťte sa na Informačno – poradenské centrum v Prešove, 051 / 70 81 113-115 alebo
ipc@vucpo.sk, bližšie info nájdete na: www.po-kraj.sk/sk/samosprava/predseda/kancelaria-predsedu/ipc-esif
alebo sa ozvite aj nám mailom, telefonicky alebo osobne v kancelárii MAS TOPOĽA.

Zákon o verejnom obstarávaní v projektoch PRV SR 2014-2020

Zástupcovia MAS TOPOĽA – Mikuláš Mašlej – predseda, Ing. Daniela Bednárová – projektový manažér a Peter Hažer – odborný ekonomický asistent sa zúčastnili seminára „Zákon o verejnom obstarávaní v projektoch PRV SR 2014-2020“, ktorý sa uskutočnil dňa 22.8.2018 v hoteli Hviezdoslav v Kežmarku.  Seminár organizovala Regionálna anténa NSRV SR Prešov.

Spravodajca Národnej siete rozvoja Vidieka

Dávame do pozornosti obsah aktuálneho čísla časopisu „Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka“. NSRV v ňom prinášame veľa zaujímavého čítania z diania na slovenskom vidieku i v zahraničí.

Medzinárodný seminár organizovaný ENRD “LEADER: Acting locally in a changing world

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj dáva do pozornosti pozvánku na medzinárodný seminár organizovaný ENRD “LEADER: Acting locally in a changing world”.

Seminár je zameraný na medzinárodné sieťovanie a získavanie informácií, Ktorý sa bude konať 15. – 17. 10. 2018 v meste Rust, Rakúsko.

SPOZNAJTE NÁS

Partnerstvá
Galéria
Aktraktivity územia
Dokumenty
Zápisnice

PARTNERI