Historické pamiatky v podduklianskom regióne a jeho okolí

 

Sakrálne pamiatky

Kraj pod Karpatmi bol a je územím, kde sa prirodzene prelína západorímska a byzantská kultúra. A práve toto územie obývajú Rusíni, najzápadnejšie žijúci východní Slovania, ktorí kedysi obývali oveľa väčšie územie východného Slovenska než dnes. O ich vplyve azda najviac vypovedajú doposiaľ zachované drevené gréckokatolícke a pravoslávne chrámy.

Ladomirová

Zrubová cerkva sv. archanjela Michala bola postavená v roku 1742 bez použitia klincov. Za ikonostanom z polovice 18. storočia stojí hlavný oltár. Ikony pochádzajú od rôznych autorov. V roku 2008 bol chrám zapísaný do Európskeho kultúrneho dedičstva UNESCO.

Bodružal

Cerkva sv. Mikuláša pochádza z roku 1658. vnútorná výzdoba je baroková, bielo – zlato maľovaná. Ikonostas s námetom Nového zákona pochádza z konca 18. storočia. Fragmenty nástennej barokovej maľby z 18. storočia znázorňujú strašný súd a Golgotu. Chrám bol v roku 2008 zapísaný do Európskeho kultúrneho dedičstva UNESCO.

Dobroslava

Cerkvu sv. Paraskievy postavili v roku 1705. Dominantou interiéru je ikonostas a ikony z 18. storočia s námetom Nového zákona. Ikona sv. Paraskievy z 2. polovice 17. storočia je zobrazením epizódy jej životnej cesty. Interiér dopĺňajú aj iné umelecky cenné premety. Chrám je v evidencii ako národná kultúrna pamiatka.

Potoky

Trojdielna zrubová stavba cerkvy sv. Paraskievy pochádza z roku 1773. nad vežou a strechou sú barokové cibuľky pokryté šindľom, ktoré sú ukončené kovovým železným krížom. Dominantou je ikonostas, drevená trojradová architektúra zdobená drevorezbou a aj fragmenty nástennej maľby. Chrám je v evidencii ako národná kultúrna pamiatka.

Krajné Čierno

Zrubová cerkva sv. Bazila Veľkého postavili v roku 1730. Barokový ikonostas pochádza z 18. storočia. Je riešený atypicky, má iba dvoje vráta. Ikony s tematikou Nového zákona maľované na dreve pochádzajú zo 17. storočia. Chrám je v evidencii ako národná kultúrna pamiatka.

Lukov – Venecia

Trojpriestorová stavba sv. Kozmu a Damiána z rokov 1708 – 1709 na kamennej podmurovke je ako jedná na Slovensku podpivničená. Ikonostas je z dvoch rôznych období, sodná časť je z roku 1736 a horná z druhej polovice 18. storočia.

 

 Hervartov

Rímskokatolícky kostolík z červeného smreka sv. Františka z Assisi pochádza z 15. storočia a predstavuje najstarší typ dreveného kostolíka na Slovensku. Hlavný oltár interiéru je z rokov 1460 – 1470. stavba chrámu je zapísaná v zozname Európskeho kultúrneho dedičstva UNESCO.

Vojenská história

Podduklianský región má bohatú aj vojenskú históriu. Dukliansky priesmyk bol v minulosti najvýznamnejším prechodom Karpát. Strategickým miestom však zostal aj v 20. storočí. V 1. svetovej vojne sa tu odohrali ťažké boje medzi ruskými a rakúsko-uhorskými vojskami, známa Brusilovská ofenzíva v Karpatoch r. 1914-15. pamiatkou na ne sú dnes cintoríny padlých vojakov a pomníky, ktoré pripomínajú toto obdobie.

Priesmyk na Dukle sa stal dejiskom vojnových operácii aj v 2. svetovej vojne. V jeseni 1944 sa tu uskutočnila karpatsko-duklianska operácia. Urputne sa tu bojovalo o každú výšinu. Neľútostné boje tu trvali takmer 3 mesiace, ktoré priniesli veľké straty na ľudských životoch oslobodzovacích vojsk. Vojnové udalosti 1. a 2. svetovej vojny majú návštevníkovi priblížiť kapitolu vojenskej histórie v tomto regióne a jeho okolí, majú poodhaliť zabudnuté miesta.

  1. svetová vojna

Ladomirová

Cintorín je považovaný za čisto ruský cintorín, aj keď v archívnej zložke to nepotvrdzuje žiaden údaj, spolu je tu pochovaných 270 vojakov. Nie sú známe presné dátumy smrti. Pri všetkých obetiach je iba stručný zápis „1914-1915“. na cintoríne je kaplnka na ktorej v ruštine je napísané: „Russkoje vojenstvo v Čechoslovakii pavšim bratiam v velikoju vojnu 1918. v god 950 letia kreščenia Rusi. Russkij Sojuz učastnikov velikoj vojny v Prage.“ Do ukončenia 2. svetovej vojny a údržbu cintorína sa starli pravoslávni mnísi z tunajšieho „monastyra“.

Svidník

Vojnový cintorín Svidník I. (pôvodne Nižný Svidník), je súčasťou civilného cintorína, kde je pochovaných 437 vojakov. Za účinnej podpory Rakúskeho čierneho kríža bol cintorín upravený roku 2006.

Vojnový cintorín Svidník II. (pôvodne Vyšný Svidník), je súčasťou civilného cintorína v blízkosti sovietskeho pamätníka, kde je pochovaných 360 vojakov. Za účinnej pomoci Rakúskeho čierneho kríža bol cintorín zasvätený 12. júna 2005. všetky obete zomreli v období rokov 1914-1915. Cintorín vznikol v období 1. svetovej vojny.

Veľkrop

Vojnový cintorín vo Veľkrope je zaujímavým fenoménom medzi vojnovými cintorínmi na severovýchodnom Slovensku. Na cintoríne je pochovaných 8662 obetí. Je najväčším vojnovým cintorínom z 1. svetovej vojny na východnom Slovensku. Tento cintorín vznikol postupne po skončení bojov v 1. svetovej vojne. Dokázateľne tu pracovalo niektoré kriegsgräber komando. Známa je identita desiatich vojakov, všetci boli z rakúsko-uhorskej armády. Z celkového počtu obetí na tomto cintoríne by mala byť drvivá väčšina ruských vojakov.

 Osadné

Obec pocítila dopady vojnových operácii po vypuknutí 1. svetovej vojny. 28. novembra 1914 cez obec prešli ruské vojská generála Lavra Karnilova, ktoré po porážke pri Snine ustupovali naspäť na severnú stranu Karpát. V bojoch frontovej línie tu podlo veľké množstvo vojakov. Prevažná časť týchto vojakov je pochovaná v Osadnom. V krypte pod pravoslávnou cerkvou je uložených 1025 ostatkov väčšinou ruských vojakov. Pravoslávna cerkva s kryptou predstavuje unikátnu kostnicu -pomník vojakom padlým v 1. svetovej vojne, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Po rekonštrukcii krypty 17. júla 2005 došlo k jej vysväteniu.

Zborov

Vojnový cintorín   vybudovalo rakúsko-uhorské Kriegsgräber komando ešte počas 1. svetovej vojny. Nachádza sa na kopci nad obcou a spolu so zborovským hradom tvoria dominantu okolia. Na cintoríne je pochovaných 136 padlých vojakov. Z tohto počtu je 46 vojakov ruskej armády a 90 rakúsko-uhorskej armády. Väčšina pochovaných sú radoví vojaci. Začiatkom 90. rokov bol cintorín rekonštruovaný a 26. februára 1991 vysvätený. V centre Zborova sa nachádza aj pomník postavený v roku1929 na počesť Českej družiny a padlému družiníkovi Jánovi Šipekovi.

Humenné

V meste sa nachádza historická budova kaštieľa, ktorého majiteľom je rodina Andrassyovcov. V auguste 1914 počas 1. svetovej vojny dal gróf Alexander Andrassy vyprázdniť svoj kaštieľ a na prízemí nechal zriadiť poľný lazaret. Neskôr bola v meste zriadená stála nemocnica. Prísun a odsun ranených bol po železnici. Železničná stanica v Humennom ostala miestom, kde smerovali vojenské transporty na front. V jednom takomto transporte odchádzal na front svetoznámy spisovateľ Jaroslav Hašek, autor knihy Osudy dobrého vojaka Švejka, ktorý v spomienke sa zmieňuje o Humennom. V roku 2000 bola na jeho počesť v Humennom odhalená Socha dobrého vojaka Švejka.

Stropkov

Kaštiel, kde 12. – 15. septembra 1911 počas cisárskych manévrov rakúsko-uhorskej armády, bol ubytovaný následník trónu Habsburgovcov František Ferdinand d’Este, ktorý v roku 1914 bol v Sarajeve zavraždený, následkom čoho vypukla 1. svetová vojna.

Giraltovce

Spomienkou na 1. svetovú vojnu je najznámejší Giraltovský pamätník – kamenná plastika ležiaceho leva, ktorej autorom je Felix Faragó. Odhalený bol v lete 1918. Na podstavci v maďarčine je tento text: „Hrdinským synom, ktorí vo svetovej vojne preliali krv, s pocitom vďaky za vyhnanie nepriateľských vojsk postavili obecenstvo Giraltovského okresu. Na mestskom cintoríne je pochovaných 64 vojakov.

2 svetová vojna

Dukla

  • Vojnový cintorín s Pamätníkom čs. armádneho zboru, kde je pochovaných 565 padlých vojakov, vyhlásený bol za národnú kultúrnu pamiatku
  • Pomník ženistom čs. armádneho zboru, ktorí prevádzali odmínovanie počas duklianskych bojov
  • Pomník miesta tragédie gen. J. Vedrala-Sázavského, ktorý zahynul 6.10.1944
  • Pomník vstupu prvej čs. prieskumnej hliadky na územie Československa – „Miľnik“
  • Vyhliadková veža, hlavné informačné stredisko o bojoch o Dukliansky priesmyk, v októbri 1944

 

 Vyšný Komárnik

  • Bunkre štábu 3. čs. brigády 1. čs. arm. zboru
  • Delový areál, pôvodné palebné postavenie delostrelectva čs. arm. zboru

Nižný Komárnik

Výšina 532 Obšár miesto najťažších bojov čs. arm. zboru na našom území po prekročení hraníc na Duklianskom priesmyku 6.10.1944

Kapišová – rázcestie

Symbol tankových bojov „Taran“ v údolí smrti

Kružlová – Kapišová

Tankové boje v Údolí smrti 25. – 27. októbra 1944, symbolické znázornenie útočiacich tankov v teréne „tanková rota v útoku“. Veľké obete na ľudských životoch útočiacich vojsk

Vyšná Písaná

Výšina Javirja, miesto ťažkých bojov čs. arm. zboru od 18. do 25. októbra 1944. Túto výšinu dobyli naši vojaci za cenu veľkých obetí. Po splnení bojovej úlohy sa čs. vojaci vrátili na pôvodný smer útoku

Dlhoňa

Pomník sovietskym letcom, ktorí boli zostrelení 22. septembra 1944 pri plnení bojových úloh v KDO. Umelecky stvárnený pomník bol postavený r. 1984

Svidník

  • Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom, kde je pochovaných vyše 9 tisíc vojakov Červenej armády, ktorí padli v karpatsko-duklianskej operácii na našom území, vyhlásený bol za národnú kultúrnu pamiatku
  • Vojenské historické múzeum dejín vojenstva na východnom Slovensku 1914 -1945. V expozícii múzea sa nachádzajú originálne pamiatky po bojovníkoch čs. zboru, sovietskych vojakov, príslušníkov wehrmachtu, zbrane a nálezy z duklianskeho bojiska. V areáli múzea sa nachádza park ťažkej bojovej techniky.

Hunkovce

Vojnový cintorín nemeckých vojakov, ktorí padli v duklianskych bojoch v jeseni r. 1944. Novozrekonštruovaný a doplnený cintorín bol verejnosti sprístupnený 8.10.1995, pochovaných je tu viac ako 3000 vojakov.

Zyndranowa

Prihraničná poľská obec, bojisko čs. armádneho zboru pri dobýjaní Duklianskeho priesmyku v jeseni 1944. Nachádza sa tu vojenské múzeum rôznych pamätihodnosti, nálezov po bojovníkoch, ktorí sa zúčastnili duklianskej operácie. V jeho areáli je pozoruhodný skanzen lemkovskej kultúry s národopisnou expozíciou.