KTO SME

Nezisková organizácia Vidiek bola Odbor Všeobecnej vnútornej správy Krajského úradu v Prešove zaregistrovaná z na základe zakladacej listiny a návrhu na zápis dňa16. septembra 2003 pod č. OVVS-57/2003-NO.

Zakladateľkou neziskovej organizácie bola PhDr. Emília Filová.

Registračné číslo : VVS-57/2003-NO

Podľa podkladov predložených v žiadosti o registráciu VIDIEK, n. o.  vyvíjala a realizuje od roku 2003 verejnoprospešné služby, ktoré postupne dopĺňala zápisom 22.08.2006 a zápisom 14.01.2016 do rozsahu, ktorý je uvedený vo výpise z registra neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného OÚ Prešov a sociálne služby vo výpise z Registra Prešovského samosprávneho kraja. VIDIEK, n.o. vykonáva i podnikateľské aktivity v zmysle zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Verejnoprospešné služby poskytujúce neziskovou organizáciou VIDIEK podľa registra a podľa súčasného stavu:

  1. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti najmä pri príprave Miestnej stratégie rozvoja územia MAS Topoľa a PHRSR obcí regiónu, Komunitných plánov obcí a spracovaní projektov pre samosprávy, ale i súkromný sektor najmä z Európskych štrukturálnych fondov, nadačných prostriedkov a ŠR.
  2. Program vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a to vzdelávacích aktivít v rámci OP ĽZ a spracovaní projektov z Úradu vlády na výstavbu multifunkčných ihrísk. VIDIEK n.o. realizoval v rámci OP ĽZ dopytovo orientovaný projekt Podpora zamestnania mladých ľudí v Giraltovciach a okolí.
  3. Program ochrany a tvorby životného prostredia, kde sa podieľa na aktivitách súvisiacich so separovaným odpadom a ďalšími osvetovými aktivitami.
  4. Program tvorby a ochrany kultúrneho dedičstva vydávaním publikácií, napr. Pečenie chleba v Toplianskej oblasti, Chlieb kedysi a dnes. Vidiek spoločne s mestom zrealizoval projekt „Zachovajme úctu k starobylému dubu“ s finančným príspevkom Nadácie Slovenskej sporiteľne, a. s.
  5. Spracováva projekty pre zdravotne postihnutých (chránené dielne a pracoviská) a zabezpečuje ich administratívnu agendu.
  6. V rámci Programu rozvoja vidieka sa organizácia stala lídrom v regióne pre túto oblasť. V roku 2006 spracovala žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov pre vzdelávacie aktivity v rámci východného Slovenska v dvanástich regiónoch s názvom projektov:

„Vyhľadávanie lídrov vidieckeho turizmu“ so zakladaním informačných centier,

„Príprava vlastivedných sprievodcov po drevených chrámoch Slovenska“, kde vydala 120 akreditácií pre sprievodcov po drevených chrámoch, niektorých zapísaných v UNESCO.

Obidva tieto projekty boli akreditované MŠ SR. K projektom VIDIEK, n.o. vydal i učebné pomôcky – Skriptá a Prípadové štúdie.

V rámci Podpory rozvoja okresu Svidník sa VIDIEK, n.o. aktívne zapája do jednotlivých aktivít. Pre mesto spracováva projekt Prepojenie mesta Giraltoviec s obcou Kračúnovce cykloturistickou trasou a chodníkom pre peších.

VIDIEK, n.o. v rámci programu rozvoja okresu Svidník spracoval žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na zriadenie Regionálneho informačného turistického centra.

 

Okrem verejnoprospešných prác VIDIEK, n.o. zabezpečuje i podnikateľské aktivity v zmysle zákona č. 455 Zb. o Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon“ v znení neskorších predpisov).

VIDIEK, n.o. v rámci zákona o neziskových organizáciách vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve neziskových organizácií a je právnym subjektom. Každoročne spracováva daňové priznanie, účtovnú uzávierku a výročné správy.

V prípade dosiahnutia zisku organizácia tento nemôže prerozdeliť, ale ho musí použiť na verejnoprospešné aktivity. Každoročne je organizácia tiež príjemcom dvojpercentnej dane.

Dňa 23.02.2017 v rámci Prioritnej osi: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí bola prijatá Implementačnou agentúrou MPSVaR SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve č. OP ĽZ DOP zo strany žiadateľa VIDIEK, n. o., ktorá bola dňa 07.06.2017 schválená s výškou nenávratného finančného príspevku 104 956,97 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 108 527,43 EUR s 3,33% spolufinancovaním.

K schválenej žiadosti bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom MPSVaR konajúcim JUDr. Jánom Richterom, ministrom v zastúpení Ing. Martinom Ružičkom, generálnym riaditeľom IA MPSVR SR a prijímateľom konajúcim Ing. Ľubomírom Filom, riaditeľom VIDIEK n.o.. Zmluva nadobudla účinnosť 20.07.2017, kedy bola poskytovateľom zverejnená v centrálnom registri zmlúv.