Zoznam chránených území v okrese Svidník

 

               Dranec                

Dranec je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Východné Karpaty.

Nachádza sa v katastrálnom území obce Nižný Komárnik v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1925 a naposledy novelizované v roku 1983 na rozlohe 34,2200 ha. Ochranné pásmo nebolo určené.

Predmetom ochrany je: PR je vyhlásená na ochranu prirodzených pralesovitých spoločenstiev Nízkych Beskýd s významným zastúpením jedle, buka a ostatných cenných listnáčov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

                Komárnická jedlina       

Komárnická jedlina je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Východné Karpaty.

Nachádza sa v katastrálnom území obce Príkra, Nižný Komárnik v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1984 na rozlohe 74,7000 ha. Ochranné pásmo nebolo určené.

Predmetom ochrany je: Vzácny zachovalý relikt prirodz. prales. jedľo-bučín V. Karpát s veľmi výraznou hrúbkovou a vek.diferenciáciou. Uznané výberové stromy a porasty na zber semien, najstaršie stromy majú 300 r. Trvalé lesnícke výskumné a edukač. plochy. Európska zvláštnosť.                                     

                Miroľská slatina              

Miroľská slatina je prírodná rezervácia[1] v Laboreckej vrchovine. Rozprestiera sa v katastrálnom území obce Miroľa, bola vyhlásená v roku 1980 a má rozlohu 0,97 ha. Predmetom ochrany je vzácna slatinná vegetácia s výskytom suchopýru širokolistého.

Chránené územie je ukážkou vzácnych lúčnych a slatinných spoločenstiev, ktoré sa v okrese Svidník nachádzajú iba v tejto lokalite. Dominujú tu ostrice, páperník širokolistý, na najmokrejších častiach vachta trojlistá a iné zákonom chránené rastliny.

                Radomka            

Radomka je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Prešov.

 

Nachádza sa v katastrálnom území obce Giraltovce a Matovce v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1988 na rozlohe 15,5402 ha. Ochranné pásmo nebolo určené.

Predmetom ochrany sú: prirodzené lúčne až slatinné spoločenstvá aluviálnych lúk okolo potoka Radomka v južnej časti Nízkych Beskýd. Určujúcim faktorom prostredia je tu vodný režim, okolo potoka je brehový porast vŕby a jelše. Bohatá lúčna vlhkomilná vegetácia.

                Radomská slatina          

Radomská slatina je chránený areál v správe štátnej ochrany prírody Prešov.

Nachádza sa v katastrálnom území obce Radoma v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 2000 a naposledy novelizované v roku 2000 na rozlohe 0,998 ha. Ochranné pásmo nebolo určené.

Predmetom ochrany sú: aluviálne lúky s mozaikou mokraďných spoločenstiev, s vyvíjajúcou sa halofytnou vegetáciou a s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín.